RODO EKO-WOD" Sp. z o. o - Eko-wod Sp. z o.o.

Przejdź do treści

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o. o. w Świdnicy jest prężnie działającym przedsiębiorstwem o ustabilizowanej pozycji na rynku, którego głównym profilem działalności są roboty inżynieryjne branży sanitarnej i hydrotechnicznej.
 
Podstawowym założeniem przyjętej polityki środowiskowej jest realizacja zadań, programów mających na celu prowadzenie działalności respektującej zasady ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.
 
W dążeniu do realizacji tak wyznaczonego celu Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o. o. wyznaczył następujące priorytety:
 
1)    ograniczanie wpływu na środowisko poprzez:
 
§   zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, zużycia wody i energii,
 
§   tworzenie własnych procedur postępowania na wypadek awarii zagrażających środowisku,
 
§   zapewnienie środków na programy i inwestycje służące ochronie środowiska,
 
§   ustawiczne monitorowanie i ocenę zgodności z regulacjami prawa w dziedzinie ochrony środowiska,
 
2)    budowania świadomości, odpowiedzialności pracowników i kooperantów poprzez:
 
§  szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska naszych pracowników,
 
§  propagowanie polityki środowiskowej wśród naszych dostawców i podwykonawców,
 
§  tworzenia programów edukacyjnych promujących odpowiedzialne zachowania w zakresie ochrony środowiska.
 
3)    doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego poprzez:
 
§  monitorowanie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania,
 
§  propagowania właściwych postaw przez Członków Zarządu w zakresie ochrony środowiska.
 
Zarząd Spółki deklaruje zobowiązanie do:
 
1)     ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,
 
2)     zrównoważonego wykorzystywania zasobów, ochronę bioróżnorodności i ekosystemów w ramach prowadzonych zadań,
 
3)     spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących zgodności,
 
4)     zapoznania Członków Zarządu i pracowników z niniejszą polityką środowiskową,
 
5)     zapoznawania z treścią niniejszej polityki środowiskowej kontrahentów i inne strony zainteresowane,
 
6)     osobistego zaangażowania w realizację przyjętej polityki środowiskowej oraz ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy efektów środowiskowych.
 
 
 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o. o.         Świdnica, dnia 04.07.2022
tel. (74) 85-240-15
tel. (74) 85-240-79
tel. (74) 85-219-76
fax (74) 85-231-97
REGON: 890240769
NIP: 884-10-06-531
KRS: 0000062078
Kapitał zakładowy: 162.300 zł
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
"EKO-WOD" Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14
Wróć do spisu treści