RODO EKO-WOD" Sp. z o. o - Eko-wod Sp. z o.o.

Przejdź do treści
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
 
Informujemy, że:
 
1.       Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych ”EKO-WOD” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Towarowa 12-14, Tel. +48 74 852 40 15, e-mail: biuro@eko-wod.pl
 
2.      Celem zbierania danych jest:
 
a)      prawidłowa realizacja umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
b)      złożenie  oferty  przetargowej  celem  zawarcia  umowy  w  wyniku  uznania  oferty przetargowej za najkorzystniejszą,
c)      powiadomienie o terminie kolejnego przeglądu technicznego pojazdu,
d)     bieżąca rekrutacja w związku z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
 
3.      Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
4.      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w usług/czynności.
 
5.      Dane udostępnione przez Panią/Pana/Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana/Państwa zgody, za wyjątkiem instytucji i organów upoważnionych z mocy prawa.
 
6.      Dane udostępnione przez Panią/Pana/Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
 
7.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 
Ad 2a) obowiązywania zobowiązań umownych i ewentualnych roszczeń,
 
Ad 2b) jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych a w przypadku zawarcia umowy na okres obowiązywania zobowiązań umownych i ewentualnych roszczeń,
 
Ad 2c) jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 
Ad 2d) prowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, jednakże nie dłużej niż 5 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 
9.      Podając dane osobowe wyraża Pan/Pani/Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych powyżej.
 
10.  W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych służy Panu/Pani/Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
 
Z poważaniem
 
Prezes Zarządu
tel. (74) 85-240-15
tel. (74) 85-240-79
tel. (74) 85-219-76
fax (74) 85-231-97
REGON: 890240769
NIP: 884-10-06-531
KRS: 0000062078
Kapitał zakładowy: 162.300 zł
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
"EKO-WOD" Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14
Wróć do spisu treści